Vedtægt for Fyns Rottweilerklub

lokalforening under Rottweiler Klubben Danmark

KAPITEL 1

Navn og formål

 1. Navn og formål
  1. Foreningens navn Fyns Rottweilerklub. Hjemsted og værneting er Åsumvej 390B, 5240 Odense NV.
 2. Organisation
  1. Fyns Rottweilerklub er en lokalforening under Rottweilerklubben Danmark og er opbygget med generalforsamling, bestyrelse og medlemmer.
  1. Forholdet mellem Fyns Rottweilerklub og Rottweilerklubben Danmark reguleres i en samarbejdsaftale parterne imellem.
 3. Foreningens formål
  1. Det er Fyns Rottweilerklubs formål i samarbejde med Rottweilerklubben Danmark at varetage interessen for rottweileren med hensyn til opdragelse, træning og anvendelse i øvrigt samt at arbejde for stadig bedring af rottweileren som brugshund, herunder gennem avl på mentalt og fysisk sunde hunde under behørigt hensyn til den til enhver tid gældende FCI-standard.
  1. Foreningens aktiviteter foregår i et forpligtende foreningsfællesskab for herved at styrke medlemmernes motivation og evne til at tage ansvar for eget liv og til at deltage engageret i samfundslivet, herunder også at arbejde aktivt for at øge samfundets forståelse og respekt for det værdifulde samspil mellem hund og menneske.

KAPITEL 2

Medlemmer og kontingent

 • Medlemmer
  • Som medlem kan optages enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål, og som betaler kontingent.
  • Medlemskab i en lokalforening under Rottweilerklubben Danmark er betinget af samtidigt medlemskab af landsforeningen.
  • Medlemskab af mere end én lokalforening under Rottweilerklubben Danmark er ikke muligt.
  • Rottweilerklubben Danmark er kontingentfri medlem, dog uden stemmeret, og kan lade sig repræsentere på generalforsamlingen, møde og arrangementer.
  • Valgbare og stemmeberettigede i foreningens anliggender er samtlige myndige medlemmer, der ikke er i kontingentrestance og ikke er specifikt undtaget ifølge nærværende love. Jf. dog 17.2 om valgbarhed til bestyrelsen.
 • Kontingent
  • Kontingent til Fyns Rottweilerklub opdeles i grundkontingent og et eller flere eventuelle ekstrakontingenter.
  • Grundkontingentet, der betales af alle foreningens medlemmer, fastsættes i forhandling med Rottweilerklubben Danmark og Fyns Rottweilerklub og skal efterfølgende godkendes af generalforsamlingen.

Grundkontingentet erlægges forud et år ad gangen og opkræves sammen med kontingentet til Rottweilerklubben Danmark, der fastsætter opkrævnings-formen og forestår opkrævningen.

For nye medlemmer beregnes første medlemsperiode fra og med indbetalingsdatoen til og med efterfølgende 12. hele kalendermåned.

 • Grundkontingentet overføres ubeskåret, eventuelt bortset fra fradrag for et omkostningsbestemt opkrævningsgebyr fra Rottweilerklubben Danmark til Fyns Rottweilerklub. Nærmere regler og procedurer fastsættes i samarbejdsaftalen.
  • Ekstrakontingenter opkræves separat efter nærmere regler, vedtaget på generalforsamlingen.
  • Rottweilerklubben Danmark kan fastsætte indmeldelses- og restancegebyrer for den fælles kontingentopkrævning.

Er kontingent og eventuelle gebyrer ikke indbetalt inden den nye kontingentperiodes start, medfører dette sletning af medlemskabet. Manglende modtagelse af opkrævning annullerer ikke bestemmelsen om sletning.

 • Medlemmer, der er fyldt 67 år, har efter anmodning krav på at betale halvt kontingent. Det er dog en betingelse, at de har været medlem af Rottweilerklubben Danmark de foregående 5 år uden afbrydelse.
 • Udmeldelse
  • Udmeldelse af lokalforeningen eller overflytning til anden lokalforening under Rottweilerklubben Danmark sker til udløbet af en kontingentperiode og skal meddeles skriftligt til Rottweilerklubben Danmarks medlemsregisterfører.

KAPITEL 3

Ledelse og Regnskab

 • Bestyrelsen
  • Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der vælges på generalforsamling for en toårig periode. På valg er i lige årstal tre medlemmer og i ulige årstal to medlemmer.
  • Som suppleanter vælges de to, der i stemmetal kommer umiddelbart efter de valgte.
  • Indtræder en suppleant ved et bestyrelsesmedlems afgang, overtager suppleanten bestyrelsesmedlemmets resterende valgperiode. Suppleanter indtræder i rækkefølge efter stemmeflertal. Ved stemmelighed efter lodtrækning.
  • Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder hvem der skal befuldmægtiges til at disponerer over foreningens midler.
 • Bestyrelsens arbejde
  • Bestyrelsen arbejder under ansvar over for foreningens medlemmer og i overensstemmelse med foreningens formål.

Bestyrelsen er ansvarlige for foreningens ledelse og drift og træffer afgørelse i alle sager, der ikke udtrykkeligt er henlagt til generalforsamlingen.

 • Der skal over bestyrelsesmøderne føres et referat, der underskrives af samtlige deltagende bestyrelsesmedlemmer.
  • Formanden fastsætter tid og sted for bestyrelsesmødernes afholdelse. Formanden, eller en i enighed valgt ordfører, leder bestyrelsesmøderne. Et flertal af bestyrelsen kan forlange et bestyrelsesmøde afholdt tidligst to og senest fire uger efter formandens modtagelse af begæringen.
  • Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer er til stede.
  • Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved absolut stemmeflerhed, svarende til mindst tre bestyrelsesmedlemmer.
  • Bestyrelsen repræsenterer Fyns Rottweilerklub på Rottweilerklubben Danmarks generalforsamling.
 • Regnskab
  • Foreningens regnskab følger kalenderåret.
  • En revisor, jf. § 15.3, en beslutningsdygtig bestyrelse eller Rottweilerklubben Danmark kan når som helst foretage revision og kasseopgørelse.
  • Til den ordinære generalforsamling forelægger bestyrelsen budget for det kommende regnskabsår.
  • Foreningens årsregnskab revideres af foreningens revisor og offentliggøres for foreningens medlemmer senest 2 uger inden den ordinære generalforsamling.
  • Kun foreningens bestyrelse kan forpligte Fyns Rottweilerklub over for en tredje part.

KAPITEL 4

Generalforsamling og valg

 1. Ordinær generalforsamling
  1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer.
  1. Ordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens indkaldelse en gang årligt i løbet af marts måned.
 2. Indkaldelse
  1. Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 6 ugers varsel, enten i Rottweilerklubben Danmarks medlemsblad, (i foreningens eget medlemsblad) eller ved skriftlig indkaldelse direkte til hvert enkelt medlem.
 3. Forslag
  1. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsens formand skriftligt i hænde senest 4 uger efter udsendelsen af indkaldelsen til generalforsamlingen. Den konkrete dato for seneste aflevering af forslag skal fremgå af indkaldelsen.
  1. Forslag kan ikke alene fremsendes på elektronisk medie.
  1. Rettidigt modtagne forslag skal med eller uden bestyrelsens kommentarer eller eventuelle ændringsforslag eller supplerende forslag offentliggøres for medlemmerne senest 2 uge før generalforsamlingen, enten i Rottweilerklubben Danmarks medlemsblad, (i foreningen eget medlemsblad) eller skriftligt direkte til hvert enkelt medlem.
 4. Dagsorden
  1. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal som minimum omfatte følgende:
 5. Valg af dirigent.
 6. Valg af minimum 2 stemmetællere
 7. Protokol over seneste generalforsamling, om det kræves.
 8. Formanden beretning.
 9. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.
 10. Godkendelse af grundkontingent og fastsættelse af eventuelle ekstra kontingenter for indeværende år.
 11. Valg til bestyrelsen.
 12. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 13. Indkomne forslag.
 14. Eventuelt.
  1. Alle vedtagelser på generalforsamlingen sker ved almindelig stemmeflerhed, hvor lovene ikke foreskriver andet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev.
 15. Valg
  1. Kandidater til bestyrelse og revision opstilles af de stemmeberettigede og blandt de valgbare medlemmer på generalforsamlingen.

Fraværende valgbare medlemmer kan pr. brev tilkendegive overfor generalforsamlingen, at de opstiller som kandidater. Tilkendegivelsen skal indeholde angivelse af, om kandidaturet gælder bestyrelse, revisorposten eller revisorsuppleantposten.

 1. Valg til bestyrelsen sker ved skriftlig, hemmelig afstemning på generalforsamlingen, såfremt blot én af de tilstedeværende ønsker det.

Hvert medlem må højest afgive et antal stemmer, svarende til én stemme mindre end det antal bestyrelsesposten, der er på valg, dog højst én stemmer pr. kandidat. Ved eventuel stemmelighed foretages på generalforsamlingen lodtrækning.

 1. Generalforsamlingen vælger hvert år én revisor for et år ad gangen.
  1. Der vælges hvert år ligeledes en revisorsuppleant for et år ad gangen. Revisorsuppleanten vælges ved selvstændig valghandling.
 2. Ekstraordinær generalforsamling
  1. Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder det nødvendigt.
  1. Bestyrelsen er forpligtet til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når 15 % af det antal medlemmer, som foreningen havde pr. 1. januar samme år, indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet. Andre spørgsmål kan ikke behandles.
  1. En ekstraordinær generalforsamling indkaldt efter § 16.2 er kun beslutningsdygtig, såfremt 2/3 af underskriverne giver møde.
  1. Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes senest 4 uger efter begæringens modtagelse og med mindst 3 ugers varsel (i foreningens eget medlemsblad eller) ved skriftlig indkaldelse direkte til hvert medlem.
 3. Stemmeret og valgbarhed
  1. Ethvert myndigt medlem, der har betalt kontingent (2 myndige parter i tilfælde af familiemedlemskab), har stemmeret på foreningens generalforsamlinger.
  1. Valgbare til bestyrelsen er myndige medlemmer, der har haft medlemskab af Fyns Rottweilerklub i mindst tre måneder umiddelbart op til generalforsamlingen.

KAPITEL 5

Foreningens aktiviteter

 1. Undervisning og aktiviteter
  1. (Kommunens, evt. regionens navn) Rottweilerklubs bestyrelse har ansvaret for, at foreningens formål tilgodeses gennem teoretiske og praktiske oplysnings- og undervisningstiltag og aktiviteter såsom hvalpemotivation, hundeopdragelse og –dressur, brugstræning og –konkurrencer, ringtræning, skuer og udstillinger samt kuldfremstillings- og avlskåringsarrangementer.

Bestyrelsen skal tilstræbe at tilbyde medlemmerne en så bred en vifte af tiltag og aktiviteter som muligt i et forpligtende foreningsfællesskab, der styrker den enkeltes evne til at tage ansvar som hundeejer og som samfundsborger, individuelt og i samspil med andre.

 1. Aktiviteter som hvalpemotivation, hundeopdragelse og –dressur, brugstræning og ringtræning m.v. foregår efter Rottweilerklubben Danmarks eventuelle forskrifter og under absolut hensyntagen til hundens sikkerhed og velbefindende.
  1. Som instruktører og figuranter anvendes primært personer, der er uddannet i Rottweilerklubben Danmark. Kun undtagelsesvist og tidsbegrænset kan ikke-uddannede personer varetage instruktions- og figurantfunktioner.
  1. Brugskonkurrencer, skuer, udstillinger, kuldfremstillinger og avlskåringer afholdes i samarbejde og efter aftale med Rottweilerklubben Danmarks respektive udvalg.

Alle arrangementer afholdes under nøje iagttagelse af gældende regler i Rottweilerklubben Danmark og Dansk Kennel Klub.

KAPITEL 6

Medlemsblad

 1. Medlemsblad
  1. Foreningen kan udgive et medlemsblad efter generalforsamlingens beslutning. Et sådan blads ansvarshavende redaktør udpeges og afsættes af bestyrelsen. Redaktøren og bestyrelsen vælger i fællesskab et redaktionsudvalg. Redaktøren er født formand for redaktionsudvalget.
  1. Redaktøren er forpligtet til at redigere bladet i overensstemmelse med foreningens formål.

KAPITEL 7

Disciplinærsager

 • Disciplinærsager
  • Disciplinærsager, som ikke kan ordnes i mindelighed mellem foreningens bestyrelse og de implicerede parter, fremsendes til Rottweilerklubben Danmarks bestyrelse, der søger at forlige parterne.

Lykkes disse forligsbestræbelser ikke, træffer Rottweilerklubben Danmarks bestyrelse en afgørelse i sagen.

Såfremt denne afgørelse indebærer disciplinære foranstaltninger mod et medlem, indbringes sagen af Rottweilerklubben Danmarks bestyrelse for Dansk Kennel Klubs disciplinærnævn til endelig afgørelse.

 • Kun sådanne sager, der ifølge Dansk Kennel Klubs love kan medføre disciplinære foranstaltninger, behandles efter reglerne i dette kapitel.
  • Denne bestemmelse berører ikke en dommers, prøve- eller udstillingsleders ret og pligt til at træffe disciplinære foranstaltninger.

KAPITEL 8

Vedtægter og vedtægtsændringer

 • Vedtægter
  • Rottweilerklubben Danmarks ”Mønstervedtægt for lokalforeninger under Rottweilerklubben Danmark” udgør det vedtægtsmæssige minimumsgrundlag for (Kommunens, evt. regionens navn) Rottweilerklub.
 • Vedtægtsændringer
  • Enhver vedtægtsændring skal forelægges generalforsamlingen til behandling. Til vedtagelse kræves 2/3 af de tilstedeværende stemmer.
  • Fremsatte vedtægtsændringsforslag, således som de er godkendt af den pågældende generalforsamling, skal forelægges Rottweilerklubben Danmark og efter deres indhold Dansk Kennel Klub til endelig godkendelse, inden de kan træde i kraft.

KAPITEL 9

Vakancer og ophør

 • Manglende eller utilstrækkelig bestyrelse
  • Kan der på generalforsamlingen ikke vælges en fuldtallig bestyrelse med tilstrækkelig anciennitet efter § 17.2, sættes foreningen i bero og alle foreningens aktiver deponeres i Rottweilerklubben Danmark med henblik på senere videreførelse.
  • Tidligst tre og senest seks måneder efter, at foreningen er sat i bero efter stk. 1, afholdes videreførende generalforsamling ved Rottweilerklubben Danmarks foranstaltning efter forudgående indkaldelse i overensstemmelse med reglerne i § 12.1. og med angivelse af, at foreningen ophører, hvis der ikke kan vælges en fuldtallig og lovlig bestyrelse.
  • På den videreførende generalforsamling skal vælges en fuldtallig bestyrelse.

I lige år er de tre kandidater, der opnår højest stemmetal, valgt for en 2-årig periode, mens de to øvrige kandidater er valgt for en 1-årig periode.

I ulige år er de to kandidater, der opnår højest stemmetal, valgt for en 2-årig periode, mens de to øvrige kandidater er valgt for en 1-årig periode.

De to kandidater, der har de højeste stemmetal uden at opnå valg til bestyrelsen er henholdsvis 1. og 2. suppleant i henhold til deres stemmetal og valgt for 1 år.

Hvert medlem kan afgive højst 3 stemmer, dog højst én stemme pr. kandidat.

Stemmelighed afgøres ved lodtrækning.

 • Kan der ikke vælges en fuldtallig og lovlig bestyrelse, evt. uden suppleanter, ophører foreningen.
 • Foreningens ophør
  • Foreningen kan ophøre, når det besluttes på en lovligt indvarslet generalforsamling og mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede har stemt herfor.
  • Forslag om klubbens ophævelse skal være kundgjort ved den rettidigt udsendte dagsorden.
 • Foreningens midler ved ophør
  • Ophører foreningen, indgår dens aktiver i Rottweilerklubben Danmark.
  • I det omfang foreningen har modtaget kommunale driftstilskud, der endnu ikke er anvendt, eller foreningen har modtaget anlægstilskud til faste installationer, herunder klubhuse og træningsfaciliteter, tilbageføres disse midler eller aktiver til kommunen efter nærmere forhandling mellem kommunen og Rottweilerklubben Danmark.

KAPITEL 10

Ikrafttrædelsesbestemmelser

 • Ikrafttrædelsesbestemmelser
  • Disse vedtægter træder i kraft den 7/2 -2013
  • Disse vedtægter træder i kraft efter vedtagelse på en generalforsamling i Rottweilerklubben Danmarks hidtidige lokale kredse i henhold til reglerne i kapitel 9.

Sådan generalforsamling holdes senest i februar 2003

 • Forkaster en kreds ”Mønstervedtægten for en lokalforening under Rottweilerklubben Danmark”, ophører kredsen og dens aktiver deponeres i Rottweilerklubben Danmark med henblik på senere videreførelse efter § 23.2 – 23.4.